Néptánc

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül  ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.

A tanszak feladata:

Ismertesse meg a tanulókkal a hagyományos népi játékokat, a három dialektus( nyugati, erdélyi, tiszai) tánctípusait, táncrendjeit, a mozgásanyag variációs lehetőségeit, a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, a tánc művészi és közhasznú formáit, a társasági táncélet alkalmait.

Alakítsa ki a tanulókban a rendszeres munka természetes igényét, a megfelelő munkafegyelmet, a munkájuk tudatos kontrollálását, a művészi előadásmód kivitelezését, az esztétikai érzéket, fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a növendékek mozgáskultúráját, fitikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, zenéhez való alkalmazkodását, tér- forma- és stílusérzékét, mozgás- és vizuális memóriáját, improvizációs készségét, a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek ( zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenységét.

A néptánc tanszak fő tantárgya a népi játék- néptánc. Ez az összefoglaló elnevezés több részterületet foglal magába.
A tánctechnika, ami a táncos izomzatának, izületeinek bemelegítése mellett a technikai alapozást hivatott szolgálni. A ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet elsajátítása a táncosok felkészülését segíti. A népi játékokon keresztüla tanszak alapozó évfolyamai a gyerekek megismerik a magyar játékkincs legszebb változatai, s ezen keresztül megszeretik a népzenét és a néptáncot. A néptánc oktatása az alapfok és a továbbképző évfolyamain teljesedik ki, egyre több dialektus táncrendjeit ismerik meg és téncolják "anyanyelvként". A daltanulás szorosan összetartozik a tánccal, míg a koreográfiák a tanult eredti anyagok összefoglalásai.