Bemutatkozás

Kedves  Látogató!

Örömmel köszöntelek a Karakter honlapján!

Ezt az oldalt  azért szerkesztettük, mert

-          ma már egy magára valamit adó iskola, intézmény, cég… nem létezhet honlap nélkül

-          információt, híreket szeretnénk közzé tenni iskolánkról, a fenntartó alapítványról, a mindennapjainkról

-          ami az előbbieknél sokkal fontosabb: szeretnénk, ha nem csak látogatója lennél a honlapnak, hanem aktív táncos növendéke is az iskolának

Tanulhatsz: néptáncot, társastáncot, moderntáncot.

(A szülőknek  – tanfolyamok keretében – felnőtt társastáncot is szervezünk!)

Miért jó és hasznos a tánc tanulása, tudása?

A tánc fejleszti

-          személyiséget

-          állóképességet

-          kreativitást

-          együttműködési képességet, toleranciát

-          magabiztosságot

-          koncentrációs képességet

-          ritmusérzéket

-          helyes testtartást

-          felelősségérzetet a társak, az adott közösség, a készülő produkció iránt.

 

Bizonyított tény:

Az általános- és középiskolai közismeretei órákon a táncos gyerekek talpraesettebbek összeszedettebbek lesznek. Megtanulnak jobban és tovább figyelni, jobb állóképességgel rendelkeznek, megtapasztalják a mozgás örömét. A tánccsoportba tartozás, egy közösséghez való tartozást, egy jó hangulatú és hasznos, fejlesztő időtöltést jelent. A fellépések, a szereplések, egyfajta magabiztosságot adnak a gyerekek mindennapjaiban, és az iskolai életükben is. A kapcsolatteremtés könnyebbé válhat, a társaikkal, és másokkal. Mindezeken keresztül, egészségesebb, sikeresebb, a mozgást szerető, és értő felnőtté válnak.

Szeretettel hívunk tehát a Karakter táncosai közé!

Hozd a barátaidat, osztálytársaidat, sőt jöhet az egész osztály is! 

 

 


 

Alapfokú Táncművészeti Oktatás

 

 

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti Köznevelésről 46.§ (3):" A gyermeknek, tanulónak joga, hogy,

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve - az e törvény 2.§(1) bekezdésben meghatározott jogát szabadon érvényesítve - továbbtanuljon, tovább alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében."
 

 

 

http://karaktertanc.hu/files/honlap%20k%C3%A9pek/%C3%A1gi.jpg
 

A művészeti típusú iskola eltér a hagyományos tudás centrikus, ismeretközpontú iskolatípustól. A művészeti iskola komplex tudáselemeket közvetít, jártasságokat és készségeket fejleszt, alapvető  műveltségi területek ismeretanyagát örökít át.
 A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.
 A Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola a táncművészet iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, tehetségük kibontakoztatását, gondozását.
 
A Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola alapelvei:
- A művészetoktatás egyetemes, európai és nemzeti kulturális művészeti eszmeisége
- Személyiségfejlesztés
- Rendszeresség, folyamatosság, tervszerűség
- Életkori sajátosságok figyelembevétele
- Az elmélet és a gyakorlat összhangja
- A pedagógusok vezető szerepe, a növendékek aktív részvétele a művészetoktatásban
- A növendékek pozitív tulajdonságaira való támaszkodás
- A növendékek egyéniségének tisztelete és igényesség velük szemben
- Szilárd alapkészség biztosítása
 
Céljai:
 
- A művészeti nevelés eszközeivel az óvodáskorúak , az általános- és középiskolások személyiségformálása
- A tanulók művészeti ízlésének, igényességének, esztétikai kultúrájának megalapozása,tevékenységének kiegészítése
- A növendékek mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése
- Fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér-és formaérzékük fejlesztése, gazdagítása
- Társas kapcsolataik, viselkedési normáik kialakítása a társadalmi elvárásoknak megfelelően
- Egy humánus, szeretetteljes, személyiségközpontú művészetoktatási módszer segítségével hozzájárulni a jóra és szépre fogékony személyiség kialakításához.
 
Feladatai:
 
- Megismertetni az egyes táncművészeti tanszak alapvető ismeretanyagát
- Megalapozni a művészeti kifejezőkészség kialakítását
- Kibontakoztatni a tanulók alkotó fantáziáját, fejleszteni improvizációs készségét
- Olyan érzelmi kapcsolat kialakítása az adott művészeti ággal, hogy az a tanulók mindennapos szükségletévé váljon
- Megismertetni a táncművészet szimbolikus jelrendszerét
- A művészetoktatás és művészettanulás örömforrás legyen a diákközösség és a tanár számára egyaránt